12 lipca Departament Stanu, poprzez agen­cję DSCA, poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Grecji wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk, które od kilku mie­sięcy znaj­dują się w kręgu zain­te­re­so­wa­nia władz w Atenach.

W doku­men­ta­cji prze­sła­nej w celu dal­szej auto­ry­za­cji eks­por­to­wej do Kongresu Stanów Zjednoczonych wynika, że poprzez pro­gram FMS, Grecja jest zain­te­re­so­wana zaku­pem sied­miu śmi­głow­ców wraz z pakie­tem dodat­ko­wym obej­mu­ją­cym trzy zapa­sowe sta­cje radio­lo­ka­cyjne AN/APS-I 53(v), cztery zapa­sowe sil­niki T700-GE-401C, trzy zapa­sowe gło­wice obser­wa­cyjno-celow­ni­cze AN/AAS-44C(V), 100 boi hydro­aku­stycz­nych AN/SSQ-36/53/62, cztery tre­nin­gowe poci­ski AGM-114Q Hellfire, dwie makiety gaba­ry­towo-masowe CATM-114 Hellfire, 100 kie­ro­wa­nych poci­sków APKWS, 30 tor­ped Mk.54, po dwa­na­ście kara­bi­nów maszy­no­wych M240 oraz GAU-21, a także 24 zestawy gogli nok­to­wi­zyjny AN/AVS-9. Całość, wraz z pakie­tem wspar­cia szkolno-logi­stycz­nego, wyce­niono na mak­sy­malną kwotę 600 mln dola­rów.

Nowe MH-60R Seahawk mają zastą­pić w służ­bie śmi­głowce Agusta-Bell AB-212, któ­rych resursy zbli­żają się ku koń­cowi. Bezprzetargowy wybór MH-60R Seahawk wynika z faktu, że ich zakup mógłby (czę­ściowo) pozwo­lić na ujed­no­li­ce­nie sprzę­towe – obec­nie grec­kie lot­nic­two mor­skie dys­po­nuje jede­na­stoma Sikorsky S-70B Seahawk.

Dla pro­gramu MH-60 Seahawk bie­żący rok może być ważny ze wzglę­dów mar­ke­tin­go­wych. Kończące się zamó­wie­nia ze strony Departamentu Obrony powo­dują więk­szą aktyw­ność na ryn­kach eks­por­to­wych. W ostat­nich mie­sią­cach, obok Grecji, zgodę na sprze­daż śmi­głow­ców tego typu wydano także dla Indii. Dodatkowo zain­te­re­so­wa­nie nimi wyra­żają m.in. Meksyk, Wietnam, Tajwan. Obecnie lista klien­tów eks­por­to­wych obej­muje Danię, Arabię Saudyjską oraz Australię.

Źródło: zbiam.pl