12 grud­nia Ministerstwo Obrony Niemiec poin­for­mo­wało o uzie­mie­niu floty 22 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców Westland Sea Lynx, które są eks­plo­ato­wane przez Deutsche Marine.

Może Cię zainteresować:

ORP Ślązak wszedł do służby w Marynarce Wojennej RP

ORP Ślązak wszedł do służby w Marynarce Wojennej RP

Śmigłowce Sea Lynx są eks­plo­ato­wane jako pod­sta­wowy typ wie­lo­za­da­nio­wej maszyny pokła­do­wej sta­cjo­nu­ją­cej na fre­gatach Deutsche Marine. Pierwsze z nich tra­fiły do eks­plo­ata­cji w 1981 roku. Czytaj dalej

Powodem tego kroku są czyn­niki tech­niczne – w cza­sie ostat­nich prze­glą­dów tech­nicz­nych per­so­nel obsłu­gowy odkrył opiłki metalu w oleju. Badania źró­dła pocho­dze­nia wska­zały na jeden z kom­po­nen­tów jed­no­stek napę­do­wych, który (jak się oka­zało) nie speł­nia wyma­gań tech­no­lo­giczno-tech­nicz­nych. To zaś mogłoby spo­wo­do­wać wystą­pie­nie awa­rii i ewen­tu­alną utratę śmi­głowca, do czasu wymiany wadli­wych czę­ści oraz spraw­dze­nia całej floty Sea Lynxów Berlin pod­jął decy­zję o wstrzy­ma­niu lotów.

Śmigłowce Westland Sea Lynx są eks­plo­ato­wane jako pod­sta­wowy typ wie­lo­za­da­nio­wej maszyny pokła­do­wej sta­cjo­nu­ją­cej na pokła­dach fre­gat Deutsche Marine. Pierwsze z nich tra­fiły do eks­plo­ata­cji w 1981 roku. Wcześniej flota była uzie­miona w 2014 roku, wów­czas wią­zało się to z pęk­nię­ciami zmę­cze­nio­wymi struk­tur kadłuba. W bie­żą­cym roku wła­dze nie­miec­kie pod­jęły decy­zję, że następ­cami dla powyż­szej floty będzie kolejna par­tia wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NHINdustries NH90NFH.

Źródło: zbiam.pl