7 sierp­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Republiki Korei par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Sikorsky MH-60R Seahawk, które uczest­ni­czą w kon­kur­sie na nowy typ wiro­pła­tów dla lot­nic­twa mor­skiego.

W doku­men­ta­cji, która została prze­słana do Kongresu w celu dal­szej auto­ry­za­cji zgod­nej z pro­ce­du­rami FMS, wia­domo, że wła­dze w Seulu są zain­te­re­so­wane zaku­pem dwu­na­stu śmi­głow­ców, które wraz z wypo­sa­że­niem dodat­ko­wym wyce­niono na mak­sy­malną kwotę 800 mln dola­rów. Co cie­kawe, w 2012 roku osiem śmi­głow­ców MH-60R Seahawk także dla Republiki Korei wyce­niono na kwotę 1 mld dola­rów.

Rząd Stanów Zjednoczonych, zgod­nie z pro­ce­durą FMS, wspiera nale­żącą do kon­cernu Lockheed Martin firmę Sikorsky w prze­targu dla kore­ań­skiego lot­nic­twa mor­skiego. W jego ramach pla­no­wany jest wła­śnie zakup dwu­na­stu wiro­pła­tów pokła­do­wych, które pozwolą na kon­ty­nu­ację pro­cesu zastę­po­wa­nia star­szych Westland Lynx (w oma­wia­nym przy­padku jede­na­stu Mk.99, które służą od 1991 roku). Dotychczas Republika Korei kupiła osiem Leonardo AW159 Wildcat – według pla­nów zamie­rzano kon­ty­nu­ować zakupy powyż­szych śmi­głow­ców, jed­nak na prze­szko­dzie sta­nął pro­test Stanów Zjednoczonych. Obecnie (ponow­nie) obie kon­struk­cje stają do rywa­li­za­cji prze­tar­go­wej, która ma zostać roz­strzy­gnięta jesz­cze w bie­żą­cym roku.

Obecnie sprze­daż eks­por­towa może być głów­nym ele­men­tem utrzy­ma­nia linii pro­duk­cyj­nej śmi­głow­ców MH-60R Seahawk. Producent koń­czy reali­za­cję wie­lo­let­niej umowy na dostawy maszyn do US Navy. Dotychczas wiro­płaty tego typu tra­fiły do Danii, Australii oraz Arabii Saudyjskiej, a wśród poten­cjal­nych klien­tów wymie­nia się Grecję, Indie, Wietnam, Tajwan oraz Republikę Korei.

Źródło: zbiam.pl