24 grud­nia dowódz­two lot­nic­twa mor­skiego Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wało, że zakoń­czono pro­ces inte­gra­cji kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych AG-158C LRASM z wie­lo­za­da­nio­wymi samo­lo­tami bojo­wymi Boeing F/A‑18E/F Super Hornet.

Może Cię zainteresować:

Atomowy Nowosibirsk dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowany

Atomowy Nowosibirsk dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowany

Lotnictwo morskie USA poin­for­mo­wało, że zakoń­czono pro­ces inte­gra­cji kie­ro­wa­nych poci­sków AG-158C LRASM z wie­lo­za­da­nio­wymi samo­lo­tami bojo­wymi Boeing F/A‑18E/F Super Hornet. Czytaj dalej

Decyzja o osią­gnię­ciu wstęp­nej goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej została pod­jęta w listo­pa­dzie bie­żą­cego roku. Super Hornet jest dru­gim typem samo­lotu zdol­nego do wyko­rzy­sta­nia poci­sków AG-158C LRASM w struk­tu­rach sił zbroj­nych Stanów Zjednoczonych. Powyższy pro­ces roz­po­czął się w sierp­niu 2015 roku. W grud­niu 2018 roku zakoń­czono pro­ces inte­gra­cji z bom­bow­cami B‑1B Lancer.

Opracowany przez kon­cern Lockheed Martin AGM-158C LRASM pocisk jest człon­kiem rodziny broni manew­ru­ją­cej AGM-158 JASSM. Wersja C jest prze­zna­czona do zwal­cza­nia celów nawod­nych, według nie­ofi­cjal­nych źró­deł zasięg wynosi około 560 km. Broń ma pozwo­lić na zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści lot­nic­twa w zakre­sie walki z jed­nost­kami pły­wa­ją­cymi ope­ru­ją­cymi pod para­so­lem zaawan­so­wa­nych środ­ków prze­ciw­lot­ni­czych i prze­ciw­ra­kie­to­wych.

Źródło: zbiam.pl