24 paź­dzier­nika kon­cern Airbus poin­for­mo­wał o prze­ka­za­niu nie­miec­kiemu lot­nic­twu mor­skiemu pierw­szego egzem­pla­rza wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca NH90 Sea Lion, który ma zastą­pić w bazach lądo­wych Westland Sea King Mk.41.

Może Cię zainteresować:

Niemcy: fregata F222 Baden-Württemberg odebrana przez marynarkę

Niemcy: fregata F222 Baden-Württemberg odebrana przez marynarkę

24 paź­dzier­nika kon­cern Airbus poin­for­mo­wał o prze­ka­za­niu nie­miec­kiemu lot­nic­twu mor­skiemu pierw­szego egzem­pla­rza wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca NH90 Sea Lion. Czytaj dalej

Łącznie umowa opiewa na osiem­na­ście egzem­pla­rzy, które mają zostać dostar­czone do końca 2022 roku. Śmigłowce zostaną skie­ro­wane do jed­no­stek poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych ope­ru­ją­cych w nie­miec­kiej stre­fie odpo­wie­dzial­no­ści SAR nad Morzem Bałtyckim oraz Północnym, a także będą słu­żyć do zadań trans­por­to­wych oraz wspar­cia sił spe­cjal­nych. Wariant dla Niemiec bazuje na stan­dar­do­wym, pokła­do­wym, NFH.

Nie będą to jedyne NH90NFH w bar­wach nie­miec­kiego lot­nic­twa mor­skiego, 31 kolej­nych ma zostać zaku­pio­nych w ramach pro­gramu Sea Tiger, który zakłada zastą­pie­nie floty pokła­do­wych śmi­głow­ców Westland Lynx. Ich zada­niem ma być two­rze­nie kom­po­nen­tów lot­ni­czych dla rosną­cej liczby fre­gat i dużych okrę­tów logi­stycz­nych eks­plo­ato­wa­nych przez Deutsche Marine. Kontrakt, być może, zosta­nie pod­pi­sany do połowy 2020 roku.

Źródło: zbiam.pl