1 paź­dzier­nika rząd Francji poin­for­mo­wał o pla­nie zakupu dla lot­nic­twa mor­skiego trzech samo­lo­tów wcze­snego ostrze­ga­nia i dowo­dze­nia Northrop Grumman E‑2D Hawkeye, które mają zastą­pić w kolej­nym dzie­się­cio­le­ciu taką samą liczbę E‑2C.

Według obec­nych dekla­ra­cji, mię­dzy­rzą­dowa umowa LoA ma zostać pod­pi­sana w 2020 roku. Powyższa decy­zja to wynik obser­wa­cji ame­ry­kań­skich doświad­czeń z nową wer­sją E‑2, któ­rej moż­li­wo­ści ope­ra­cyjne prze­wyż­szają dostępne pakiety moder­ni­za­cyjne prze­zna­czone dla samo­lo­tów poprzed­nich wer­sji. Francuzi są jedy­nymi, poza Amerykanami, użyt­kow­ni­kami Hawkeye w roli pokła­do­wej maszyny wcze­snego ostrze­ga­nia i dowo­dze­nia – wszystko za sprawą eks­plo­ato­wa­nia lot­ni­skowca FS Charles de Gaulle.

Zakup E‑2D Hawkeye, dekla­ro­wany od kil­ku­na­stu mie­sięcy, to kolejny przy­kład zama­wia­nia sprzętu pro­duk­cji ame­ry­kań­skiej dla fran­cu­skich sił zbroj­nych. W ostat­nich latach można wymie­nić jed­nost­kowe przy­kłady sprzętu prze­zna­czo­nego do zadań spe­cjal­nych (m.in. poci­ski Javelin oraz samo­loty Lockheed Martin C‑130J Super Hercules).

Obecnie E‑2D Hawkeye są eks­plo­ato­wane przez US Navy oraz zostały zamó­wione w licz­bie trzy­na­stu egzem­pla­rzy dla Sił Samoobrony Japonii. W obu przy­pad­kach zastę­pują E‑2 star­szych wer­sji. Wszystko wska­zuje na to, że Francja będzie trze­cim użyt­kow­ni­kiem. Wśród innych państw, gdzie pro­wa­dzone są dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe wymie­nia się m.in. Indie oraz pań­stwa Bliskiego Wschodu.

Źródło: zbiam.pl