12 wrze­śnia US Navy poin­for­mo­wała, że kon­cern Northrop Grumman dostar­czył do jed­nostki linio­wej pierw­szy egzem­plarz pokła­do­wego samo­lotu wcze­snego ostrze­ga­nia i dowo­dze­nia E‑2D Hawkeye w zmo­der­ni­zo­wa­nej kon­fi­gu­ra­cji pro­duk­cyj­nej.

Pierwszy egzem­plarz dostar­czono 9 wrze­śnia do bazy lot­ni­czej w Norfolk, gdzie tra­fił do eska­dry VAW-120 Greyhawks. Nowa kon­fi­gu­ra­cja obej­muje insta­la­cje sondy do uzu­peł­nia­nia paliwa w powie­trzu przy pomocy gięt­kiego prze­wodu tan­ku­ją­cego, który jest stan­dar­dem dla US Navy oraz USMC. Dostawę poprze­dziły testy, które reali­zo­wała jed­nostka doświad­czalna z udzia­łem pro­du­centa.

Dzięki zain­sta­lo­wa­niu sondy do uzu­peł­nia­nia paliwa w locie, E‑2D Hawkeye nale­żące do US Navy mogą pozo­stać w powie­trzu ponad 5 godzin. Według pla­nów, do końca 2020 roku, zmo­der­ni­zo­wane E‑2D Hawkeye mają sta­no­wić wypo­sa­że­nie dwóch eskadr US Navy. Poza samo­lo­tami pocho­dzą­cymi z bie­żą­cej pro­duk­cji, moder­ni­za­cji ule­gną także już dostar­czone pła­towce.

Tylko dla US Navy Northrop Grumman zbu­duje 75 E‑2D Hawkeye. Dodatkowo maszyny są ofe­ro­wane na eks­port, pierw­szym klien­tem stały się Siły Samoobrony Japonii, które pla­nują zakup dwu­na­stu egzem­pla­rzy. W prze­ci­wień­stwie do US Navy, Japończycy zażą­dali zwięk­sze­nia pojem­no­ści zbior­ni­ków pokła­do­wych, które umoż­li­wiają pozo­sta­nie w powie­trzu przez okres ośmiu godzin bez tan­ko­wa­nia. Obecnie E‑2D Hawkeye są ofe­ro­wane innym pań­stwom, wśród nich można wymie­nić m.in. Francję oraz Indie.

Źródło: zbiam.pl