31 grud­nia Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał o uru­cho­mie­niu pro­gramu Kondor, któ­rego celem jest dal­sza moder­ni­za­cja parku sprzę­to­wego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Celem pro­gramu jest dostawa od czte­rech do ośmiu wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych o mak­sy­mal­nej masie star­to­wej nie więk­szej niż 6500 kg. W ramach pierw­szej fazy ogło­szono zapro­sze­nie do udziału w dia­logu tech­nicz­nym nie­zbęd­nym do zebra­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji z rynku. Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem mają czas na skła­da­nie doku­men­tów do 21 stycz­nia, a sam dia­log zapla­no­wano na okres maj-lipiec 2020 roku.

Może Cię zainteresować:

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

31 grud­nia Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał o uru­cho­mie­niu pro­gramu Kondor, któ­rego celem jest dal­sza moder­ni­za­cja parku sprzę­to­wego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Czytaj dalej

Obecnie Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dys­po­nuje czte­rema śmi­głow­cami Kaman SH-2G Super Seasprite, które otrzy­mano w latach 2002 – 2003 od Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę ogra­ni­cze­nia masy, lista poten­cjal­nych zain­te­re­so­wa­nych może objąć m.in. kon­cern Leonardo (mający w swo­jej ofer­cie AW159 Wildcat) lub General Dynamics Mission Systems Canada (mogąca zaofe­ro­wać pakiet moder­ni­za­cyjno-logi­styczny dla śmi­głow­ców SH-2G Super Seasprite).

W Polsce wie­lo­za­da­niowe śmi­głowce pokła­dowe bazują na fre­ga­tach rakie­to­wych typu Oliver Hazard Perry. Brak per­spek­tyw ich zastą­pie­nia powo­duje, że naj­sen­sow­niej­szym roz­wią­za­niem byłaby grun­towna moder­ni­za­cja posia­da­nych SH-2G Super Seasprite – ten krok nie gene­ro­wałby dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z prze­bu­dową infra­struk­tury lot­ni­czej okrę­tów.

Źródło: zbiam.pl