4 lutego w bazie lot­ni­czej Kinloss w Szkocji odbyła się uro­czy­stość powi­ta­nia pierw­szego egzem­pla­rza samo­lotu patro­lo­wego bazo­wa­nia lądo­wego Boeing P‑8A Poseidon nale­żą­cego do Royal Air Force.

Może Cię zainteresować:

Lotnictwo morskie: zmodernizowane E‑2D Hawkeye tra­fiają do US Navy

Lotnictwo morskie: zmodernizowane E‑2D Hawkeye tra­fiają do US Navy

4 lutego w bazie lot­ni­czej Kinloss w Szkocji odbyła się uro­czy­stość powi­ta­nia pierw­szego egzem­pla­rza samo­lotu patro­lo­wego bazo­wa­nia lądo­wego Boeing P‑8A Poseidon nale­żą­cego do Royal Air Force. Czytaj dalej

Samolot, o reje­stra­cji ZP801, przy­le­ciał do Szkocji z bazy Jacksonville na Florydzie, gdzie sta­cjo­no­wał od listo­pada zeszłego roku. W opar­ciu o powyż­szy pła­to­wiec Brytyjczycy pro­wa­dzili szko­le­nie per­so­nelu na wła­snym sprzę­cie z pomocą Amerykanów. Łącznie Londyn zamó­wił dzie­więć P‑8A Poseidon, sta­jąc się pierw­szym euro­pej­skim użyt­kow­ni­kiem powyż­szej kon­struk­cji. Od paź­dzier­nika bry­tyj­skie Poseidony będą sta­cjo­no­wać w bazie lot­ni­czej Lossiemouth, gdzie pro­wa­dzone są prace budow­lano-moder­ni­za­cyjne.

Według har­mo­no­gramu, pozo­sta­łych osiem Poseidonów ma zostać dostar­czo­nych do końca 2021 roku. Wstępna goto­wość ope­ra­cyjna ma zostać osią­gnięta w 2024 roku. Będą sta­no­wić wypo­sa­że­nie dwóch dywi­zjo­nów RAF.

Obecnie samo­loty rodziny Boeing P‑8 Poseidon są eks­plo­ato­wane w Stanach Zjednoczonych, Indiach (P‑8I Neptune), Australii oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowo umowy na zakup zostały zawarte z Norwegią, Nową Zelandią oraz Republiką Korei. Boeing pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe w kolej­nych pań­stwach, a także roz­ma­wia z użyt­kow­ni­kami nad roz­bu­dową posia­da­nej floty – m.in. w zeszłym roku Indie pod­jęły decy­zję o zaku­pie kolej­nych sze­ściu.

Źródło: zbiam.pl