29 lipca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz nale­żąca do kon­cernu Northrop Grumman firma Alliant Techsystems Operations LLC pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie reali­za­cji pro­duk­cji i dostaw VIII serii pro­duk­cyj­nej poci­sków AGM-88E AARGM.

Umowa, o war­to­ści 167,3 mln dola­rów, obej­muje dostawę 260 bojo­wych poci­sków AGM-88E oraz trzech szkol­nych makiet gaba­ry­towo-maso­wych CATM-88E. Wszystkie zostaną zbu­do­wane z wyko­rzy­sta­niem kom­po­nen­tów pocho­dzą­cych z uży­wa­nych przez US Navy poci­sków AGM-88B HARM – jest to stan­dar­dowa prak­tyka pro­gramu AARGM, pozwa­la­jąca na ogra­ni­cze­nie kosz­tów. Dostawy mają zostać zre­ali­zo­wane do marca 2022 roku.

Pociski AGM-88E AARGM służą do prze­ła­ma­nia obrony prze­ciw­lot­ni­czej i w ich kon­struk­cji wyko­rzy­stano doświad­cze­nia ope­ra­cyjne zbie­rane przez ame­ry­kań­skie siły zbrojne w kon­flik­tach zbroj­nych. Obok US Navy, który jest głów­nym klien­tem, AARGM jest także ofe­ro­wany na eks­port – dotych­czas zostały zamó­wione przez Włochy oraz Australię, a wśród poten­cjal­nych klien­tów wymie­nia się Republikę Federalną Niemiec oraz Polskę.

Źródło: zbiam.pl