28 listo­pada Ministerstwo Obrony Indii poin­for­mo­wało, że rada zaku­pów woj­sko­wych zaapro­bo­wała pro­gram zakupu kolej­nej tran­szy odrzu­to­wych samo­lo­tów patro­lo­wych bazo­wa­nia lądo­wego Boeing P‑8I Poseidon, które dołą­czą do dwu­na­stu już zakon­trak­to­wa­nych (i czę­ściowo dostar­czo­nych)

Według komu­ni­katu wła­dze Indii zaapro­bo­wały zakup sze­ściu egzem­pla­rzy, nato­miast Marynarka Wojenna chciała dzie­sięć. Umowa, pro­wa­dzona na zasa­dach komer­cyj­nych DCS, może zostać pod­pi­sana w ciągu naj­bliż­szych dwóch lat. Dotychczas Indie, w dwóch tran­szach, kupiły dwa­na­ście Poseidonów – pierw­sza ósemka została dostar­czona w latach 2012 – 2016. W lipcu 2016 roku zamó­wiono cztery kolejne, które mają zostać dostar­czone do końca 2020 roku.

Indie są pierw­szym eks­por­to­wym użyt­kow­ni­kiem samo­lo­tów bazo­wa­nia lądo­wego rodziny P‑8 Poseidon. W kolej­nych latach do grona dołą­czyła Australia oraz Wielka Brytania, dodat­kowo zamó­wie­nia na nie zło­żyła już Norwegia. Obecnie admi­ni­stra­cja Stanów Zjednoczonych koń­czy nego­cja­cje w spra­wie sprze­daży samo­lo­tów do Republiki Korei, Nowej Zelandii, a także pro­muje kon­struk­cję w takich pań­stwach jak Malezja, Wietnam oraz wśród człon­ków NATO.

Źródło: zbiam.pl