25 paź­dzier­nika Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie reali­za­cji testów i cer­ty­fi­ka­cji wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych F‑35B Lightning II.

Przedmiotem umowy jest wyko­na­nie zada­nia badaw­czego doty­czą­cego cer­ty­fi­ka­cji pła­tow­ców F‑35B do uzy­ska­nia mini­mal­nego resursu tech­nicz­nego zakła­da­ją­cego 8000 wyla­ta­nych godzin bądź 30 lat eks­plo­ata­cji. Umowa ma war­tość 148,5 mln dola­rów i ma zostać zre­ali­zo­wana do lipca 2032 roku. W jej ramach pro­du­cent przy­go­tuje testowy egzem­plarz F‑35B oraz sta­no­wi­sko badaw­cze wraz z póź­niej­szą doku­men­ta­cją i ana­li­zami.

Może Cię zainteresować:

LCS z poci­skami manewrującymi NSM wyru­szył w rejs ope­ra­cyjny

LCS z poci­skami manewrującymi NSM wyru­szył w rejs ope­ra­cyjny

Przedmiotem umowy jest wyko­na­nie zada­nia badaw­czego doty­czą­cego cer­ty­fi­ka­cji pła­tow­ców F‑35B do uzy­ska­nia mini­mal­nego resursu tech­nicz­nego zakła­da­ją­cego. Czytaj dalej

Powyższe prace będą reali­zo­wane na rzecz US Marine Corps oraz klien­tów eks­por­to­wych – obec­nie F‑35B Lightning II zostały już zaku­pione przez Wielką Brytanię oraz Włochy, a ich zaku­pem zain­te­re­so­wane są m.in. Hiszpania oraz Japonia. Badania mają potwier­dzić dotych­cza­sowe dekla­ra­cje pro­du­centa o moż­li­wo­ściach tech­nicz­nych pła­tow­ców, co wię­cej osią­gnię­cie takiego wyniku może skut­ko­wać póź­niej­szym roz­sze­rze­niem badań o kolejne godziny – tego typu pro­ce­dura została zasto­so­wana m.in. w pro­gra­mie F‑16 Fighting Falcon, któ­rych naj­now­sze pła­towce są cer­ty­fi­ko­wane na ponad 10 tys. godzin w powie­trzu.

Źródło: zbiam.pl