13 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych roz­strzy­gnął kon­kurs Advanced Helicopter Traning System, w któ­rym zde­cy­do­wał się na ofertę wło­skiego kon­cernu Leonardo. Jednocześnie pod­pi­sał kon­trakt na dostawę śmi­głow­ców.

Umowa ma war­tość 176,5 mln dola­rów i zakłada dostawę 32 wiro­pła­tów TH-73A, czyli AW119 dosto­so­wa­nego do potrzeb zama­wia­ją­cego. Dodatkowo kon­trakt obej­muje szko­le­nie pilo­tów i tech­ni­ków obsługi, a także zestaw czę­ści zamien­nych wraz z nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem obsłu­go­wym. Całość ma zostać dostar­czona do końca paź­dzier­nika 2021 roku. Docelowe plany zakła­dają, że US Navy zamówi do 130 TH-73A, które mają być dostar­czone do końca 2024 roku.

Oferta kon­cernu Leonardo, który ma dostar­czać śmi­głowce ze swo­ich zakła­dów umiesz­czo­nych w Filadelfii, poko­nała firmę Bell (407GXi) oraz kon­cern Airbus (H135). Dla wło­skiego pro­du­centa to kolejny, w ostat­nim cza­sie, suk­ces na rynku ame­ry­kań­skim – we wrze­śniu 2018 roku, wraz z Boeingiem, zwy­cię­żył w pro­gra­mie zakupu następ­ców dla UH-1N Huey eks­plo­ato­wa­nych przez USAF.

Źródło: zbiam.pl