30 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Boeing pod­pi­sali, ocze­ki­wany, kon­trakt na pełne finan­so­wa­nie budowy i dostaw XI serii pro­duk­cyj­nej samo­lo­tów patro­lo­wych bazo­wa­nia lądo­wego P‑8A Poseidon, które tra­fią do US Navy oraz klien­tów eks­por­to­wych.

Marcowy kon­trakt ma war­tość 1,5 mld dola­rów i obej­muje pro­duk­cję osiem­na­stu egzem­pla­rzy, które mają zostać dostar­czone do paź­dzier­nika 2023 roku. Osiem z nich trafi do US Navy, a pozo­stałe do dwóch klien­tów eks­por­to­wych kupu­ją­cych je za pośred­nic­twem pro­ce­dury FMS – Republiki Korei (sześć za kwotę 812 mln dola­rów) oraz Nowej Zelandii (cztery za kwotę 523 mln dola­rów). W momen­cie pod­pi­sa­nia uru­cho­miono pełne finan­so­wa­nie.

Nie są to jedyne fun­du­sze na powyż­szą par­tię samo­lo­tów. 28 lutego 2020 roku Boeing otrzy­mał już 429 mln dola­rów w celu uru­cho­mie­nia pro­duk­cji pod­ze­spo­łów – powyż­sze zle­ce­nie miało zostać zre­ali­zo­wane do czerwca 2020 roku.

Może Cię zainteresować:

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

Departament Obrony USA oraz kon­cern Boeing pod­pi­sali, ocze­ki­wany, kon­trakt na pełne finan­so­wa­nie budowy i dostaw XI serii pro­duk­cyj­nej samo­lo­tów patro­lo­wych bazo­wa­nia lądo­wego P‑8A Poseidon. Czytaj dalej

Dodatkowo tego samego dnia Departament Obrony pod­pi­sał umowę z firmą L3 Harris Technologies Inc. w spra­wie pro­duk­cji 35 kom­ple­tów pylo­nów na uzbro­je­nie pod­wie­szane BRU-75A prze­zna­czo­nych dla samo­lo­tów P‑8A Poseidon. Kontrakt ma war­tość 26 mln dola­rów i obej­muje dostawy dla US Navy (13), Wielkiej Brytanii (7), Norwegii (5), Republiki Korei (6) oraz Nowej Zelandii (4). Powyższe dostawy mają zostać zre­ali­zo­wane do wrze­śnia 2024 roku.

Obecnie samo­loty rodziny P‑8 Poseidon są eks­plo­ato­wane przez Stany Zjednoczone, Indie, Australię oraz Wielką Brytanię. Dodatkowo w pro­duk­cji znaj­dują się już pierw­sze egzem­pla­rze prze­zna­czone dla kolej­nych klien­tów eks­por­to­wych – Norwegii, Nowej Zelandii oraz Republiki Korei. Dodatkowo pro­du­cent pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe skie­ro­wane na zdo­by­cie nowych zamó­wień – wśród poten­cjal­nych ryn­ków wymie­nia się inne pań­stwa NATO, a także Arabię Saudyjską.

Źródło: zbiam.pl